HISTORIE

PROJEV – 100. VÝROČÍ SDH MASEČÍN

Vážení občané, vážení hosté.
Dovolte abych Vás seznámil s historií hasičů v Masečín ve své stručné zprávě. Před sto lety, jež dnes oslavujeme tímto výročím, z podnětu některých občanů naší obce a svolavatelem panem Josefem Ebrem sešli se občané u pana Václava Chrousta, kde předmětem jednání bylo ustanovení spolku dobrovolných hasičů v Masečín. Po přečtení stanov, jež byly zápisu všehlasně schváleny, byla provedena volba prozatímního výboru a funkcionářů.
Zvoleni byli:

Josef Ebr – starosta

Josef Liška – velitel

František Trnka – podvelitel

Damian Benda – jednatel
Další členové výboru:

Antonín Burian

Karel Šebek

Václav Hřebík

Jan Trnka
Náhradníci:

Josef Petrák

Josef Oktábec
Na této schůzi se přihlásilo 40 členů, bylo zde vybíráno zápisné a příspěvky.

Pan František Starec daroval spolku 10 korun a bylo usneseno opatřit spolkové razítko a veškeré

tiskopisy , které stanovy pro řádné vedení vyžadují. Obstarání bylo svěřeno jednateli Damianu

Bendovi.
Tolik zápis z ustavující schůze, který nás seznamuje se vznikem sboru dobrovolných hasičů

v Masečíně.
Na valné hromadě 7. února 1904 bylo schváleno, aby se na návrh Josefa Lišky pořídila příruční hasičská knihovna a odebírání časopisu „Věstník hasičský“. Dále bylo navrženo, aby se sbor připojil k župě Proud. Na výborové schůzi 27. března bylo stanoveno svěcení stříkačky a veřejného cvičení na 15. května a rozhodlo se o stavbě hasičského skladiště, pročež všehlasně páni majitelé přijali a čestným slovem se zavázali, že zdarma dají k dispozici potah a dozor nad stavbou byl svěřen panu Matěji Liškovi.
Jednatel Damian Benda navrhuje zúčastnit se veřejného vystoupení v Malé Lečici, dieta byla stanovena 1 korunu pro člena a aby v den jmenin paní matky stříkačky šel sbor odevzdati přání a zároveň se jí darovalo zrcadlo se sborovým monogramem.
Dále je navrženo, aby se sbor zúčastnil pohřbu jen členům. Kdyby snad někdo požádal o doprovod, tak aby složil do sborové pokladny 10 korun.

A tak dále pokračovala plodná činnost sboru, což dokazuje zpráva o činnosti za rok 1904, kde se sbor zúčastnil jednoho požáru v Bojanovicích, 4 pohřbů, 2 slavností církevních (vzkříšení apod.), 2 veřejných cvičení, 13 cvičení praktických, 2 teoretických a 39 hlídek.
A tak by se dále mohlo dlouho vyprávět o činnosti hasičského sboru.
V r. 1906 byl založen podpůrný hasičský fond, který byl srdečně přijat a bylo rozhodnuto, že veškeré milodary jak privátní, tak i odměn od pojišťoven do řečeného fondu patřiti mají, tak i správním výborem určená částka z čistého výtěžku ze zábav. Dozor nad tímto má správní výbor.
Každý člen vlastnil výtisk stanov a hasičský řád, mimo to byl založen popůrný fond a odbor pohřební pokladny.

Bylo navrženo zakoupiti 2 berlovky a aby byl požádán obecní výbor o vydání peněz z pivní dávky (tak zvaný „pivní krejcar“).
Tento výňatek z uvedené valné hromady jsem uvedl proto, že funkce v něm uvedené a i další nejsou většině členů známy a je jistě přínos poznat i takovéto detailní informace.
V této době neměly hasičské sbory takovou podporu od obce jako nyní – kupovaly na úvěr, jako například hadice od firmy: SMÉKAL, které pak splácely z výtěžku činnosti (jako z plesů a zábav) a z darů. Tak koncem ledna 1909 lze vyčíst, že žádost zdejší obce, která byla přednesena starostou obce, se schvaluje jí půjčka 100 korun.
Nicméně činnost sboru pokračovala dále. Náš sbor podléhal župě Kazín se sídlem v Černošcích, na jejíž valnou hromadu byli vysíláni jeden nebo dva delegáti se stanovenou dietou 3 koruny pro jednoho člena.
Od 1. ledna 1912 byla ustanovena sborová nemocenská pokladna s příspěvkem 40 haléřů měsíčně, což bylo vřele přijato, jelikož jsou jeho členové vesměs chudí.
Ze zápisu členské schůze z 20. června 1914, kde byli zvoleni delegáti na župní valnou

Hromadu – Antonín Starec, náhradník František Starec a do župního výboru Bohumil Horejsek,

náhradník Damian Benda, lze vyčíst, že bylo usneseno, aby mimořádná valná schůze byla konána

dne 28. července 1914. Bohužel tato se již nekonala, neb, jak jest vám známo, 2 dny před tím,

tj. 26. července, vypukla 1. světová válka a toto byl také poslední zápis předválečný.
První poválečnou schůzi, která se konala dne 26. ledna 1919, opět řídil Damian Benda, který objasnil veškeré úkoly dobrovolných hasičů v nynějším novém státě a zdůraznil, že třeba dokonalé organizace hasičské, jejížto povolání do veřejné činnosti všeobecné nás všechny hasiče volá, že sbory hasičské nyní tvoří složku organizace národní veřejné bezpečnosti.
Dále předseda sděluje nařízení okresního hejtmanství o postavení strážní bezpečnostní hlídky ve dnech kolkování bankovek.

Zemská hasičská jednota vyzvala veškeré členy ročníků 1888 – 1887 i 1886, aby na přání Národní obrany vstoupili dobrovolně do služeb vlasti. Všichni přítomní se přihlásili.
Od této doby se již rozvíjela činnost družstva a ze zprávy z valné hromady, která se konala 23.1.1921, se můžeme dočíst, že bylo konáno v roce 1920 5 cvičení se stříkačkou, 5 řadových a 5 signálových cvičení. Byli přijati noví členové:
Zámečník Josef, Mičán Josef, Stibůrek Václav, Cihelka Jan

Pro zajímavost uvádím usnesení z členské schůze z 29.5. 1921, že zkouška na okrskové cvičení sekerkové bude provedena dne 5.6. v Masečín, což schválily všechny sbory pátého okrsku. Cvičení bude provedeno s hudbou a po cvičení taneční zábava. Hudba bude účinkovat pana Živného ze Štěchovic, kterou bude míti sbor z Bratřínova na veřejném cvičení, tak aby to bylo podle ní nacvičeno. Bylo navrženo pro hudebníky nejvíce 400,- Kč a půl hektolitru piva.

Z činnosti z roku 1921 bylo provedeno: 3 cvičení se stříkačkou, 6 sekerkových, 3 pořadová, účast na dvou požárech a to v lese v panství Slapském a v Davli u rolníka Lišky. Dále se zúčastnil sbor okrskového cvičení v Bratříkově a župního v Letech.
K velmi záslužným činům hasičského sboru patří postavení pomníku padlým ve světové válce, což bylo projednáno s panem Dufkem z Davle a vybrán dle výkresu o výšce 220 cm z masivním věnem s postavením na místě za cenu 1700,- Kčs. Bylo určeno, že na něm bude 11 fotografií po 45,- Kčs, které si měl každý sám hradit. Paní Nechybové pro nemajetnost uhradil částku sbor. Bylo rozhodnuto, že kolem pomníku bude postavena zahrádka a bude provedeno slavnostní odhalení se stanoveným programem. – Vytaženo ze zápisu z 26.3. 1922
Starosti to byly nemalé, neb sháněl se materiál co možno nejlevnější a tak byla vyslána delegace na Slapské panství, kde bylo dohodnuto, že na materiál na zahrádku bude poskytnuta sleva 50%. Rovněž tak to bylo s hudbou. Pan Přibík z Hvozdnice žádá 1000,- Kčs a jednu večeři a půl hektolitru piva, pan Živný ze Štěchovic 800,- Kčs, dvě večeře a půl hektolitru piva.
A činnost se dále rozvíjela, cvičení přibývala – tak například v r. 1923 bylo:

6 cvičení z toho 2 se sekyrkami

2 stráže při bouři

4 pohřby

2 požáry v Bratřínově

1 okrsková schůze v Bojanovicích

okrsková škola třikrát v Bojanovicích

1 župní v Lipanech

6 slavnostních vycházek
Přikupovala se výzbroj a výstroj, byly posílány příspěvky na různé dobročinné účely, jako pravidelně ročně na ústav slepců na Klárov a tak dále. Byla udělována čestná uznání apod. V roce 1924 byl založen Československý červený kříž v pátém okrsku župy Kazín, do kterého se přihlásilo 16 členů a 3 členky. Spolku divadelních ochotníků byl předán výtěžek z prvého divadelního představení a doplnil se na 400,- Kčs na zakoupení nového jeviště. Z nařízení Zemské správy a Hasičské jednoty bylo stanoveno, že na každí zábavě, biografu a divadle musí být stráž za poplatek 20,- Kčs na jednoho člena a musí býti nejméně dvoučlenná. Z tohoto poplatku připadá na 1 člena 10,- Kčs a 10,- Kčs do sborové pokladny.
Usnesení valné hromady ze 4. ledna 1925 byl rozpuštěn ženský sbor, protože nepracuje, a ženy se nechtěly již účastnit žádných akcí. Oděvy jim byly nabídnuty ke koupi.
V roce 1926 bylo rozhodnuto, že se bude v Praze stavět hasičský dům, tak aby každý člen složil do 1 roku půjčku 12,- Kčs v hasičské záložně a nebo že to může podstoupit za členy sbor. Bylo schváleno, aby tuto půjčku za činné členy upsal sbor.
V roce 1934 obdržel sbor od pojišťovny Slavie jako odměnu za dobré hájení sousedů při požáru stodoly pana Buriana 100,- Kčs, od První české pojišťovny 70,- Kčs a od Hasičské pojišťovny podíl ze zisku 40,- Kčs.
V témže roce pořádal sboru 8 cvičení se žerděmi, 4 se stříkačkou, zúčastnil se 1 okrskového cvičení, požáru stodoly pana Buriana v místě za účasti sborů ze Štěchovic, Bojanovic, Bratříkova a Bojova. Během roku byla pořádána 2 divadelní představení.
V roce 1936 dle zápisu z 1. února bylo usneseno, aby se žádala v letošním roce věcná podpora na zakoupení motorové stříkačky. Dosavadní potřebovala velkou opravu. Stříkačku by sbor uplácel subvencemi věcné podpory. Na tuto stříkačku se pořádaly různé akce a výtěžek se dával k uložení do záložny ve Zbraslavi s tím, že se nesmí používati k jiným účelům.
Dle zápisu z 30. dubna 1938 nabízejí firmy předvedení svých strojů. Představenstvo se usneslo, že se má požádati pan Šrámek ze Štěchovic, aby se těchto zkoušek zúčastnil a dal sboru svůj posudek. Motorová stříkačka byla zakoupena v červnu. Bylo usneseno prováděti pravidelná cvičení se strojem a koncem srpna uspořádati veřejné cvičení. Dále se rozhodlo, že se dá vytisknout 300 žádostí o příspěvek na koupi této stříkačky a budou se rozesílati zároveň šeky Zbraslavské záložny. Pan Poljačenko (zástupce firmy Sigmund) daroval pro členy sboru 150,- Kčs na pivo. Tito se jich zřekli ve prospěch sborové pokladny. Stříkačka byla zakoupena od firmy Sigmund včetně 300 m hadic. Obec zapůjčila 20.000,- Kčs bez úroků. Částka má být splácena subvencemi z veřejného fondu až do úplného umoření. Stříkačka byla pojištěna.
Až do této doby byla prováděna cvičení se stříkačkou ruční a nebylo jich z uvedených zpráv málo (každý rok několik) i hašení požárů, což vyžadovalo velkou fyzickou námahu, neb se za neustálého pumpování střídali po 4 členech. Tím větší uznání patří těmto hasičům. Od této doby již se používala stříkačka motorová a dle zprávy za rok 1939 bylo provedeno 12 cvičení se stříkačkou, 4 teoretická, 3 pořadová, 40x zkouška stroje, 1x záchranné práce při povodni a 1 požár stohu ve dvoře. Stříkačka byla dvoukolová – velmi výkonná šestnáctka.
Přestože byla válečná léta, pokračovala činnost hasičů dál. Několik členů ve funkcích bylo vyměněno, někteří odešli pro stáří, jiní zemřeli, jiní zase přistoupili. Byla obnovena činnost divadla – 5. prosince 1940 se konalo představení, bylo vybráno 447,- Kčs a žádáno o opakování o posvícení. Hra se jmenovala „Anton nezlob“.

V roce 1941 byla sehrána 3 divadelní představení.

Dne 9. září 1942 dle rozkazu Svazu českého hasičstva č.j. 1957/42 byl předán obci inventář v celkové hodnotě 25.000,- Kčs.

Tímto dnem přešel majetek do vlastnictví obce a tím smazán dluh. Nic na tom však nezměnilo pracovní úsilí a činnost sboru a divadelního kroužku, jehož výtěžek šel do pokladny sboru. Byly hrány hry: „Celá ves se směje“, „Fanynko neplač“, a další. V roce 1943 bylo sehráno 6 představení.
Rovněž po osvobození naší vlasti v roce 1945 pokračovala činnost sboru dál a přibývalo stále mladých členů. V roce 1946 činnost poněkud ochabla a stagnace  trvala ještě v r. 1947 a 1948. Činnost se potom obnovila v roce 1949 a v následujících letech se už jenom zlepšovala. Na valné  hromadě dne 26. března 1951 byl přijat organizační řád ČSH  a sbor byl přejmenován n Místní jednotu českého svazu hasičstva Masečín. Usneseno dostavěti hasičskou zbrojnici do konce května.
V roce 1967 byla postavena nová zbrojnice v hodnotě díla 62.790,- Kčs a byla vyčištěn Burianovic rybník.
Výrazná pomoc a odvaha našich hasičů se projevila v roce 191 při rozvodění Kocáby, kde mnohdy s nasazením života zachraňovali lidi i majetky, za což byli také odměněni nadřízenými orgány.

V této době byl náš sboru vybaven požárním vozem Tatra 805, dvěma motorovými čerpadly: PS8 a dvanáctkou, což umožňovalo lepší zásahy při požárech a při činnostech během sportovních soutěží.
Dnem 3.7. 1986 bylo založeno družstvo žen. O dva dny později (5.7.) jsme se zúčastnili oslav stého výročí založení SDH Štěchovice, kde již soutěžily obě naše družstva – byli jsme první sbor, který  měl na 10. okrsku družstvo žen. Od tohoto roku jsme navštěvovali jubilejní i okrsková cvičení, na kterých jsme dosahovali vynikajících výsledků a tím postupovali do okresních a krajských kol. Zvláště bychom chtěli vyzvednout účast žen na okresním kole, které se konalo ve Zvoli 27.5. 1989. Zde se družstvo žen umístilo na 1. místě s nejlepším časem útoku mezi všemi družstvy – mužů i žen. Za tento výkon jim byl předán pohár do okr. Náčelníka pana Hůly.
Dále jsme se úspěšně zúčastňovali dalších okrskových cvičení, kde muži i ženy velmi dobře reprezentovali náš sbor. Zvláště ženy měly při velké konkurenci na krajských soutěžích, které se konaly v letech 1988 – 1990 v Benešově, velké úspěchy. Umístily se na velmi pěkných místech a to na 4. a 5.

Bylo pro nás velkou ctí, když družstvo žen bylo pozváno na dvoudenní soutěž krajského kola do Rakovníka.
K dnešnímu dni 1.6. 2002 vlastníme cisternu – kropičku, což pro nás má z hlediska nedostatku vody v obci velký význam. Dále vlastníme čerpadlo PPS 12 včetně výbav.
Za údržbu našeho vozového parku patří poděkování Františku Hlaváčkovi a jeho dvěma synům.
K dnešnímu dni má SDH 61 členů – 44 mužů a 17 žen.
V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat obecnímu zastupitelstvu ve Štěchovicích v čele s paní starostkou Miloslavou Vlkovou za finanční pomoc na rekonstrukci hasičské zbrojnice – vozového parku a zajištění důstojných oslav dnešního výročí – za což jim patří velký dík.
Dále bychom chtěli poděkovat našim sponzorům:

SOKOLU Masečín

Mysliveckému sdružení

Panu Josefu Marešovi

Panu Pavlu Hodoušovi

Panu Nedbalovi ze Štěchovic

Paní doktorce Jaroslavě Mazurové
Tímto končím výroční zprávu a děkuji Vám za pozornost.